Základní pojmy

Inženýrská geodézie


Zaměření mapového podkladu pro projektovou činnost

- slouží jako situační podklad s výškami pro projekční činnost


Zaměření skutečného provedení stavby

- slouží jako podklad pro kolaudační řízení


Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí dle směrnic příslušného spávce

- slouží jako podklad pro kolaudační řízení a import do GIS systémů


Zaměření fasád budov

- slouží jako podklad pro projekční činnost, vizualizace, pro účely památkové péče


Vytyčovací práce během výstavby

- pomáhá dodržovat přesnost umístění vznikající stavby a následné dodržení vztahů mezi jednotlivými objekty


Vytyčovací práce během výstavby inženýrských sítí

- pomáhá dodržovat přesnost umístění vznikající stavby s ohledem na již případně sepsaná budoucí práva daná smluvními vztahy (smlouvy o smlouvě budoucí)


Zaměření a výpočet kubatur

- slouží ke stanovení objemů a ploch z vytvořeného prostorového modelu


Tvorba DMT (Digitální Model Terénu)

- slouží k prostorovým analýzám nad matematicky vytvořeným modelem, je možné ho použít jako prostorový podklad pro projekční činnost


Tvorba vrstevnicových plánů


Vytyčování a zaměřování řezů liniových staveb a zpracování dokumentace

- pomáhá dodržovat kvalitu vznikající stavby z hlediska prostorových poměrů, kontrola souladu s projektovou dokumentacíKatastr nemovitostí


Geometrický plán pro vyznačení budovy

Do katastru nemovitostí lze zapsat jen stavbu, která je budovou (tzn. je spojena pevným základem se zemí, má obvodové zdivo a je zastřešena). Geometrický plán slouží jako podklad pro kolaudační řízení a dále pro zápis budovy do katastru nemovitostí.


Geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy

Slouží jako podklad pro zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí a následně slouží k tomu, aby vlastník (stavebník) mohl doložit její existenci pro účely zápisu zástavního práva na základě smlouvy o hypotéčním úvěru uzavřené s bankou.


Geometrický plán pro vyznačení vodního díla

Slouží jako podklad pro kolaudační řízení.


Geometrický plán pro rozdělení pozemku

Slouží jako příloha ke kupní (směnné, darovací) smlouvě, které bude použita pro zápis nově vzniklé části pozemku do katastru nemovitostí.
Geometrický plán (ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem) spolu se souhlasem s dělením pozemku (ze stavebního úřadu) a obojí jako přílohu právní listiny, kterou se dokládají změna a změněná věcná práva k pozemkům a dále spolu s dalšími doklady (například znalecký posudek o ceně nemovitosti) pak podáte k zápisu změny hranic pozemků a změny práv v katastru nemovitostí územně příslušnému katastráln??mu úřadu.


Vytyčení hranic pozemku

Jedná se o technický postup přenesení evidované hranice pozemku v katastru nemovitostí do terénu na základě podkladů uložených na katastrálním úřadě. Hranice je v terénu stabilizována předepsaným způsobem (plast. mezník, hřeb apod.). Geodet pozve všechny sousední vlastníky pozemků na seznámení s průběhem a označením vytyčené hranice a po tomto seznámení dokumentovaném podpisy sousedů a potřebnými poznámkami ve vytyčovacím protokolu, odevzdá předepsanou dokumentaci v jednom vyhotovení katastrálnímu úřadu.


Geometrický plán na upřesnění vlastnické hranice pozemku

Jedná se o zanesení vlastníky upřesněné hranice do katastru nemovitostí. Upřesněná hranice je v terénu označena předepsaným způsobem, zaměřena a do katastru nemovitostí je zanesena jako číselně určená hranice. Při zápisu tohoto geometrického plánu je nutno doložit souhlasné prohlášení vlastníků.


Geometrický plán na doplnění pozemku ze zjednodušené evidence do Katastru Nemovitostí

Jedná se o podklad pro převedení pozemku dosud evidovaného ve zjednodušené evidenci (pozemkový katastr, přídělový nebo scelovací operát, evidence nemovitostí), tedy v současné katastrální mapě nezobrazeného, do katastru nemovitostí.


Geometrický plán na vyznačení věcného břemene

Jedná se o technický podklad pro zápis práva odpovídajícímu věcnému břemeni k části pozemku. V geometrického plánu je vyznačen rozsah působnosti věcného břemene a také druh věcného břemene (například právo chůze, vjezdu, braní vody ze studny, doživotního bydlení v objektu, vstupu a vjezdu na pozemek za účelem údržby a opravy atd.). Typickým zástupce této skupiny jsou geometrické plány na věcná břemena pro správce jednotlivých inženýrských sítí a produktovodů. Geometrický plán (ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem) jako přílohu smlouvy o věcném břemeni pak podáte k zápisu práva břemene v katastru nemovitostí územně příslušnému katastrálnímu úřadu.


Znalecký posudek na ocenění pozemku

Jedná se o podklad nutný při změně vlastnického práva k nemovitosti pro účel stanovení základu daně z převodu nemovitosti vyhotovený oprávněnou osobou.
Návštěvnost

Celkový počet návštěv:
Návštěvníků dnes:
Návštěvníků online:

Počasí

BlueBoard.cz

Kontakt

Geoperfect s.r.o.
Nádražní 226
582 91 Světlá nad Sázavou

E-mail: info@geoperfect.cz